1. ReviewGiaoduc là website để người dùng chia sẻ chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo, môi trường làm việc của các trung tâm đào tạo/trường học.

2. Toàn bộ thông tin đăng tải trên reviewgiaoduc.com là do người dùng cung cấp. Người dùng đăng thông tin lên reviewgiaoduc.com chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin đó.

3. Chúng tôi không có trách nhiệm quản lý, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung đăng tải bởi người dùng.